TOP PONUKA

POZEMOK NA PREDAJ, priemysel a komercia
 - Exkluzívna ponuka!

Lokalita: Trenčín , Bratislavská ulica

 
motiv
Kategória: 
Objekt: 
 
Kraj: 
Okres: 
 
Cena: 
 
 

Informácie

Prenajímate alebo budete prenajímať nehnuteľnosť ?

Prenajímate alebo budete prenajímať byt alebo nebytový priestor alebo nehnuteľnosť okrem pozemku?

(18.09.2007)
          Daňové riaditeľstvo SR v Banskej Bystrici oznamuje fyzickým osobám, že zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov bol novelizovaný zákonom č. 215/2007 Z.z. účinným od 1. 9. 2007 a zákonom č. 358/2007 Z.z. účinným od 1. 10. 2007, ktoré zmenili § 31 týkajúci sa registračnej a oznamovacej povinnosti fyzických osôb voči daňovému úradu v prípade, ak prenajímajú alebo budú prenajímať byt alebo nebytový priestor alebo nehnuteľnosť okrem pozemku.
          Fyzická osoba, ktorá prenajíma alebo bude prenajímať byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku má od 1. 9. 2007 tieto povinnosti voči daňovému úradu:
           - ak FO na území SR pred 1. 9. 2007 prenajímala a naďalej prenajíma byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku a nemala registračnú povinnosť, najneskôr do 31.12.2007 požiada o registráciu  na miestne príslušnom daňovom úrade,
      - ak FO je registrovaná na miestne príslušnom daňovom úrade a  po 1. 9. 2007 začne na území SR prenajímať byt alebo nebytový priestor alebo nehnuteľnosť okrem pozemku, do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom na území SR prenajala byt alebo nebytový priestor alebo nehnuteľnosť okrem pozemku oznámi túto skutočnosť miestne príslušnému daňovému úradu,
      - ak FO nie je registrovaná na miestne príslušnom daňovom úrade a po 1. 9. 2007 začne na území SR prenajímať byt alebo nebytový priestor alebo nehnuteľnosť okrem pozemku, do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom na území SR prenajala byt alebo  nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku požiada o registráciu na miestne príslušnom daňovom úrade,
      - ak FO je registrovaná na miestne príslušnom daňovom úrade a na území SR už pred 1. 9. 2007 prenajímala a naďalej prenajíma byt alebo nebytový priestor alebo nehnuteľnosť okrem pozemku nemá povinnosť túto skutočnosť oznámiť miestne príslušnému daňovému úradu.
          Miestna príslušnosť pri prenajímaní bytu alebo nebytového priestoru alebo nehnuteľnosti okrem pozemku (ďalej len „nehnuteľnosť“) sa riadi u fyzickej osoby, ktorá nehnuteľnosť prenajíma, jej trvalým pobytom bez ohľadu na skutočnosť, kde na území Slovenskej republiky sa prenajatá nehnuteľnosť nachádza.
          Registračné tlačivo Prihláška k registrácii – fyzická osoba je k dispozícii na každom daňovom úrade, alebo ho možno získať aj na internetovej stránke Daňového riaditeľstvo SR http://www.drsr.sk/ v ponuke Daňové tlačivá/Daňové priznania, hlásenia a ostatné tlačivá – Vzor prihlášky k registrácii – fyzická osoba.